Velg en side

Vind har som mål å beholde flest mulig – lengst mulig i aktivitet. Klubben ønsker å ha minst ett lag i hver årsklasse, men det ideelle er minimum 2 lag for å kunne gi et godt differensiert tilbud til alle spillere uansett deres nivå eller ambisjoner.

Å være en del av Vind IL skal være preget av trygghet, mestring og trivsel gjennom deltagelse i sosiale og trygge klubb- og lagsmiljøer. Vår klubb skal bidra til at spillerne i ungdoms fotballen blir værende i fotballmiljøet lengst mulig.

Svært mange barn på Vind spiller fotball også i ungdoms klassene. Dette fører til store forskjeller både ferdighets- og interessemessig. Mange ungdommer er med først og fremst fordi fotballen er gøy.  Andre har ambisjoner om å nå langt som fotballspiller, og ønsker å bruke mer tid på fotballen. I Vind IL skal det være plass til alle, uansett ambisjoner.

Her beskriver vi viktige temaer som skal være med i overgangen til ungdoms-fotball.

Møte med spillere og foresatte:

 

Før sesongslutt i 12 års klassen (dvs. i løpet av høsten før de fyller 13) forberedes spillerne til overgangen til ungdomsfotballen.

Det gjøres først med et felles møte med alle spillere og deres foreldre. Her snakkes det om tilbudet i ungdomsfotballen, og hvordan dette organiseres. Videre må vi si noe om hvilke krav som stilles i forhold til oppmøte, melding av fravær osv.

 

Krav og forventninger.

I barnefotballen skal alle spille like mye, men når man kommer over i ungdomsklassen blir det flere treninger og det er ikke alle det passer for og det skal respekteres. Imidlertid er det slik at uttak i treningsgrupper og til kamper baseres på treningsoppmøte og ikke minst innsats på treninger. Man trenger ikke være best for å bli tatt ut på et førstelag, og de som yter sitt beste hver gang har like store muligheter som andre. Det er ikke plass til alle på et førstelag og de som viser i praksis det man sier er de som i utgangspunktet ligger nærmest.

Det er ideelt at de årskull som har flere treningsgrupper at disse trener samtidig. De sosiale aspektene er viktige, og gruppe 1 har evt. økter i tillegg til de man har felles.

Mestringsorienterte spillere.

 • Føler seg god i fotball når man jobber hardt, mestrer det spilleren trener på.
 • Etterspør tilbakemeldinger fra treneren.
 • Trives med fotball.
 • Har masse innsats.
 • Ønsker å lære.

Hospitering.

Spillere som utmerker seg ved god innsats, holdninger og ferdigheter som ønsker å trene mye og få ekstra utfordringer, kan det også være mulighet for hospitering med treningsgruppe 1 på alderstrinnet over. Sportslig leder/trenerkoordinator styrer hospitering sammen med lagenes trenere.

Lagsammensetning.

Når man kommer opp i ungdomsklassene så kommer andre prioriteringer enn det vi har i barnefotballen. Likevel vil det være en klar målsetting om at alle får spille så mye som mulig. Ved overgang til ungdomsfotball kommer større krav til resultater, men dette må ikke komme i veien for utviklingen av spillerne.

Det skal meldes på nok lag men ikke for mange slik at det blir for mye kamper som igjen går på bekostning av treninger. Vind ILs sportsplan legger føringer for hvor mye man anser det fornuftig at man spiller av kamper.

Spilletid i ungdomsfotballen.

Spillere som tas ut til kamp, på andre- og tredjelag osv., skal spille minimum en omgang. For førstelagenes del, hvor resultatfokus er aller størst gjelder ikke denne regelen. Her skal det også være plass til å ta sportslige-/resultatmessige hensyn når stilingen i kampene tilsier dette. Les mer om dette i Vind ILs sportsplan.

12 års lag som deltar i 13 års klassen.

De er underlagt barnefotbalbestemmelsene pga. alder, men spiller i 13 årsklassen der regelen om at alle skal spille like mye ikke er like fremtredende. Begrunnelsen for dette skal være meget gode, og alle skal ha mulighet til å delta selv om det ligger i kortene at det er et differensiert tilbud.

Det må være en dialog med foreldrene og utøver om hun/han skal eller bør være med på dette. Man har ikke KRAV om å få delta på ekstratilbud, men hvordan kan vi nekte noen å delta sammen med vennene sine?

Uttak til sone- og kretslagssamlinger.

Spillere og foreldrene må få vite om de endrede kravene man stilles ovenfor fra høsten det året man fyller 12 år. Sone, krets, førstelag, laguttak, spilletid osv.

Foreldre må innse at det er klubben som sitter med kunnskap og det er klubben som bestemmer hvem, hva, hvor, når osv. i forbindelse med spillerutvikling og uttak til sone og krets.

Samtaler med spillere og foresatte.

Dernest en enkel samtale med spillere og foresatte til stede, der de får noen enkle spørsmål som omhandler både det sosiale og sportslige, som hvor spilleren plasserer seg selv i gruppen og hvor mye tid man vil bruke på fotball. Slike svar vil endre seg ettersom spilleren blir eldre og disse samtalene skal fortsette for å kunne vite mer om spilleren og hvordan man tenker gjennom hele ungdomsfotballen.

Forhindre frafall.

Konkurransemomentet bidrar til frafallet. Jo før man starter med topping og selektering jo raskere mister man flere spillere.

 • Hvordan løser trenerne å ha mer tydelige ambisjonsforskjeller?
 • Hvordan ivareta alle uansett ambisjonsnivå, både på trening og i kamp?
 • Hvordan tone ned resultatfokuset og sørge for god utvikling for alle?
 • Foreldretrenere bør ikke forekomme i ungdomsfotballen, kan de trene andre årskull?

Hva med de som, til tross for oppfølgingen beskrevet ovenfor, slutter ved overgang til- eller underveis i ungdomsfotballen? Trenere og ledere rundt laget de som står dem nærmest og det er viktig å prate med dem hva som er årsakene, eller om det er andre ting de kan tenke seg å være med på. Dette kan være ting som å begynne som:

 • Ledere?
 • Trenere?
 • Dommere?

Personlig utvikling.

Vind IL ønsker å bidra til en best mulig opplevelse både på og utenfor banen. Derfor er det et mål å kunne være en samtalepartner og rådgiver i en rekke spørsmål når og om man får disse:

 • Personlig mål, sportslig og personlige. Det kan godt hende spilleren ikke har tenkt over dette men en diskusjon om dette kan være en god start.
 • Trening i egen klubb
 • Egentrening
 • Valgfag idrett.
 • Informasjon om videregående tilbud for de som ønsker idrettsutdanning.
 • Besøk av skolene vinteren det året man fyller 16 og skal søke vdg.
 • Erfaringer fra andre som har tatt de aktuelle utdannelser?
 • Sone samlinger og Kretslag
 • Holdninger
 • Hospitering
 • Tidspunkt for å ta et steg videre i karrieren, dersom dette er aktuelt.

Kvalitet i tilbudene – Trenerkompetanse.

Vind ILs sportsplan sier endel om hva man ønsker å ha av kompetanse i de forskjellige alderstrinn, men tiden er kanskje inne for at man stiller tydelige krav til kompetanse.

Får å få dette til må vi også sette av ressurser til trenerutdanning og ikke minst til oppfølging av trenerne i alle alderstrinn.

Copy link
Powered by Social Snap