Medlemsavgifter fra 1.1.2024:

Enkeltmedlemskap: kr. 650,-
Familiemedlemskap: 1.200,- (gjelder for inntil 6 personer)
Støttemedlemskap: 370,- pr. person.

Du betaler en medlemsavgift pr. år uansett hvor mange idretter du deltar på i Vind IL. Treningsavgifter betales iht. oversikten pr. idrett nedenfor.

Trykk på ønsket knapp for å finne info om treningsavgifter for ønsket idrett:

Vind IL tilrettelegger for en rekke tilbud for personer med nedsatt funksjonsevne. Det eneste kravet for å delta her er at man er medlem i Vind IL. Pr. 1.10.2023 organiserer vi disse tilbudene: Fotball, Truger og Powerfotball (rullestol)

Utdrag av regelverket relatert til medlemskap:

§ 3 Medlemmer
Alle som aksepterer idrettslagets og overordnede idrettsmyndigheters lover og bestemmelser kan bli tatt opp som medlem.
Forøvrig plikter ethvert medlem å overholde NIFs, dets organisasjonsledds, samt idrettslagets lover og bestemmelser.
En søker kan ikke tas opp som medlem uten at økonomiske forpliktelser til andre organisasjonsledd i NIF er gjort opp.
Medlemskap i laget er først gyldig og regnes fra den dag første kontingent er betalt.
Med mindre annen avtaletid er avtalt, gjelder medlemskapet for 12 mnd, regnet i hele kalenderår etter inngåelse av avtalen, og fornyes automatisk videre med et år om gangen dersom den ikke blir sagt opp skriftlig innen 2 måneder før utløpet av avtaleperioden, altså innen 31.oktober hvert år.

§ 4 Medlemskontingent og avgifter
Medlemskontingenten fastsettes av årsmøtet og betales forskuddsvis.
Ved manglende betaling for medlemskapet blir innkrevingen overdratt til Vind IL sin samarbeidspartner for videre oppfølging. Omkostninger vil påløpe ved manglende betalinger.
Andre avgifter/egenandeler kan kreves for deltakelse i lagets aktivitetstilbud.

Alle idrettslag plikter å føre elektroniske medlemslister i idrettens nasjonale medlemsregister i tråd med retningslinjer gitt av Idrettsstyret.