Velg en side

Sportsplan Innledning

Innledning.

Vind Idrettslags sportsplan (v3.0, 2019) regulerer de overordnede målsettingene for idrettstilbudet i fotballgruppa i idrettslaget. Det kan ikke vedtas bestemmelser i de sportslige utviklingsplanene som bryter med bestemmelsene i sportsplanen.

Tanken bak er å gi trenerne en rettledning i form av hva som skal være fokus fra år til år. Det vil naturlig nok være en påbygging slik at man får en fin progresjon i vanskelighetsgrad og spillernes utvikling. Man kan like gjerne ta opp igjen ting fra året før og jobbe videre med det, samtidig med at man også jobber mot nye mål.
Å jobbe tålmodig med utvikling av hver enkelt spiller er altoverskyggende. Det å tenke lag og resultater fremfor å følge utviklingsplan er uønskede hendelser.
Vind IL ønsker at spillerne skal gjennomgå en naturlig progresjon i fotballopplæringen fra spilleren starter med fotball. Vind ILs utviklingsplan skal hjelpe med å skape en ”rød tråd” i opplæringen slik at trenerne vet hva de skal vektlegge i treningsarbeidet på de ulike alderstrinnene.

Oppbygning.

Sportsplanen er bygd opp slik at du lett kan finne frem til aktuelt tema ved å klikke på knapper under de forskjellige temaer.

Hensikt.

Hensikten med sportsplanen er å lage en samlet plan for fotballaktiviteten i Vind IL. Sportsplanen er utarbeidet med bakgrunn i NFFs lover og målsettinger og skal sikre at Vind IL driver systematisk spiller- og ferdighetsutvikling. Sportsplanen er et overordnet arbeidsverktøy for den sportslige aktiviteten i klubben og skal sikre at Vind IL blir klubbstyrt og ikke lagstyrt. Med dette menes at den enkelte trener/lagleder skal bruke den i sitt daglige virke, for å sørge for en rød tråd i treningsarbeidet fra knøtt til senior.

Vedtak.

Sportsplanen Fotball for Vind IL er vedtatt av:
• Fotball- og Hovedstyret i 2010.
• Vind ILs årsmøte 2011

Revisjon av Sportsplan Fotball for Vind IL er vedtatt av:
• Fotballstyret 17. november 2015.
• Hovedstyret, 15. desember 2015.
• Fotballstyret xx
• Hovedstyret, xx

Copy link
Powered by Social Snap